Psychofonetika

Metodická empatia. Etický kódex Psychofonetiky

Etický kódex Psychofonetiky

Týmto etickým kódexom sa riadim.


Dôverujem vo vnútorný zdroj a vnútorné vedenie každého človeka: všetky odpovede má každý v sebe, vo vnútri. Človek, ktorý to vie a má s tým skúsenosť, môže sprevádzať iných na ich ceste k "viac-sebe". Etický kódex psychofonetiky je akousi "kostrou" či štruktúrou slobody, ktorú v tomto prístupe ctíme voči každému "Ja". Rešpekt, bezpečie, sloboda - ako východisko. 


Viete, že to, ako na niekoho pozeráme, a čo o ňom / o nej predpokladáme, má priamy vplyv na jeho / jej správanie? U detí to bolo experimentálne dokázané, a my to môžeme zažívať každý deň i u dospelých. (Môžete skúsiť to pozorovať.) - Psychofonetika to berie do úvahy, a zohľadňuje to vo svojej etike i vo svojom vzdelávaní k metodickej empatii.

Etický kódex Psychofonetiky vytvára druhému človeku priestor, aby bol v každej chvíli "pánom svojho života", bol v moci nad svojím životom, bol ten, kto rozhoduje o význame svojich zážitkov... Lebo to sa učíme v tejto dobe: byť slobodnou individualitou, ktorá sa učí zo svojich vlastných skúseností, a ktorá sa učí prevziať zodpovednosť za všetko, čo sa nám v živote deje. A spôsob, ak pristupujeme k inému človeku, to v ňom môže podporiť. - Ja som zažila, že na to vplyv máme, a to obrovský. A odkedy poznám Psychofonetiku, tak to mám aj jasne zviditeľnené v každom svojom procese. - Moc vám prajem si to zažiť. 

Etický kódex Psychofonetiky má 7 princípov (zhrnuté nižšie, pod tým plný text na stiahnutie). Pri svojich transformačných empatických sedeniach sa k tomuto zaväzujem. - Je to preklad z angličtiny, a ja som ho jemne upravila - a uvádzam tam aj v čom je upravený. Je to tu na stiahnutie v češtine i slovenčine, každý ten preklad je jemne iný, ja osobne preferujem ten český. 

Úvodom sú tu dve moje videá o etickom kódexe a jeho jedinečnosti z môjho pohľadu; následne zhrnutie nadpisov tých siedmich princípov - záväzkov, ktoré sú v plnom texte Etického kódexu aj vysvetlené. 

- Ja tento text považujem do budúcna - okrem tzv. 7 podmienok udržateľného osobného rozvoja - za základ slobodných vedomých vzťahov, za akúsi "štruktúru pre slobodu" iného človeka, ktorú mu vedome chceme dať, a pritom nestratiť tú svoju. Aj keď - v tejto forme osobných transformačných sedení je to predsa len mienené ako služba blížnemu: vedomé vytvorenie priestoru pre TEBA, aby si sa spojil so svojou dušou a so svojím JA, proste hlbšie so sebou samým.7 základných princípov

1. Ľudské bytosti sú plne vybavené na svoju životnú cestu... (nie je treba nič dodávať zvonku, ani councelorom)

2. Vodcovstvo a vnútorný vodca sú nedeliteľnou súčasťou ľudskej duše... (councelor nenahrádza vnútorné vedenie daného človeka)

3. V živote ide o sebapoznanie. Klient je tou jedinou autoritou, ktorá má poznať a rozhodovať o zmysle vlastných skúseností. Zmysel nie je daný, je vytvorený ľudským duchom. (Councelor nemá za klienta určovať význam jeho skúseností, ani cieľ procesu)

4. Psychofonetické sedenie je tímová práca dvoch rovnako dôležitých partnerov. (Coucelor vždy postupuje spolu s klientom, v rovnocennosti)

5. Klientovo "JA SOM" (jadro jeho bytosti) má dostať všetky príležitosti, aby mohlo vstúpiť do procesu tela a života, aby viedlo, robilo voľby, spoznávalo a prevzalo vedenie. (Councelor nielen že nenahrádza klientovo JA (Ja Som), ale vytvára aktívne príležitosti, aby sa prejavilo)

6. Councelor je počas tohto procesu zodpovedný svojej vnútornej vyššej autorite (autorite svojho Ja Som), ktoré má univerzálnu a ľudskú povahu, hoci vyviera zvnútra človeka. R. Steiner túto autoritu nazýva "Univerzálna ľudská bytost" (V mojej reči "duch v nás", ktorý je v nás, a predsa akoby "nad" našou osobnou emocionalitou i osobnými názormi a pod. v zmysle rozsiahlejšieho pochopenia, nadhľadu i ľudskosti...)

7. Councelor sa zaväzuje k neustálemu procesu seba-starostlivosti, seba-uvedomovania a ďalšiemu osobnému rozvoju, ktorý je možné jasne vyjadriť, zdieľať a dosvedčiť partnerom alebo dohľadom kvalifikovaných profesionálov z daného odboru... (Nemôžeme sprevádzať  k "viac-sebe" iných ľudí, ak neustále nesprevádzame k "viac sebe" seba samých.)

Tieto body sú podrobne vysvetlené v Etickom kódexe Psychofonetiky (nižšie ako PDF).


Tu na stiahnutie: 

plný text Etického kódexu Psychofonetiky

(Mne osobne je tento preklad zrozumiteľnejší, aj keď  je to česky a ja som Slovenka:). Zároveň priamo odkazuje na antroposofiu a jej "svetoobraz", čo v Británii, Austrálii ani v Južnej Afrike, kde Y.Tagar pôsobil, nie je problém.) 

(Tento preklad je oproti českému /i anglickému originálu dostupnému na weboch "psychophonetics". Sú tu vynechané priame odkazy na antroposofiu, nakoľko na Slovensku, kde Y.Tagar pôsobí teraz, to problém je.) 

Obe verzie prekladov som upravila ja, ako o tom hovorím v 2. videu, používajúc slovo "councelor" namiesto poradca, a "counceling" namiesto poradenstva. Keďže jednou z hlavných charakteristík tohto prístupu je nedávanie rád, slovo "poradenstvo" znie priam zavádzajúco. Vysvetľujem to v poznámke pod textom oboch PDF dokumentov; 

K slovu "counceling" (nedirektívny): - zakladateľ humanistickej psychológie Carl Rogers sa ako prvý vzdal "odbornej nadradenosti nad klientom", a vynašiel v tej dobe nové slová pre svoj nový spôsob práce: counceling, teda aktívne počúvanie, empatia, autenticita a kongruencia na strane councelora, a dôvera v to, že klient má všetky riešenia v sebe, a prístup, v ktorom má klient v každom kroku procesu ponechanú plnú moc nad sebou. (To bola revolúcia vo "vzdaní sa moci" odborníka-psychológa nad klientom, ktorú začal C. Rogers založením humanistickej psychológie.) V slovenčine ani češtine doteraz na to nemáme špeciálne slovo. Preto som prevzala "counceling". Škola empatie na Slovensku práve (2023) tento pojem v slovenčine zavádza.

Psychofonetiku založil a ako metodickú empatiu ju doteraz vyučuje Yehuda Tagar, ktorý je aj autorom Etického kódexu tejto modality (viac na www.pace.sk).Psychofonetika

O psychofonetike...

Posledná veta videa zanikla v nejakom technickom zakolísaní... má končiť tým, že

... či už to zažijete na workšope alebo na sedení, zostane Vám niečo z toho vždy ako praktický nástroj, ktorý môžete ďalej používať i sami. 

/Psychofonetika je ako život - dá sa používať hneď, a zároveň čím viac o nej viete a čím viac ňou vládnete, tým je život viac vo Vašich rukách... aj tie tri roky, čo sa študuje, sú z tohto pohľadu len úvodom. :-)/


O Psychofonetike 2: o sedení...